ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Arabic Chinese (Simplified) Dutch English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Disclaimer

Website-eigendom

Het gebruik van deze website en een van zijn diensten impliceert het lezen, begrijpen en accepteren van deze juridische kennisgeving door de gebruiker.rio.

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden de volgende juridische aspecten gerapporteerd:

Verantwoordelijk voor de website: COLCHON DUPEN SAU

Adres: POLIGONO INDUSPROEF NORTE S/N Postbus nr. 14, 46230 ALGINET, Valencia

Contact e-mail: webdupen@dupen.com

Telefoon: +34 96 175 43 04

Fiscale gegevens: A46328308

Randvoorwaarden

Deze wettelijke voorwaarden regelen het toegestane legale gebruik van deze website, waarvoor COLCHON DUPEN SAU wettelijk verantwoordelijk is.Deze algemene voorwaarden regelen de toegang en het gebruik dat de eigenaar van de website aan de gebruikers ter beschikking stelt.rios van internet. Toegang tot het impliceert zijn onvoorwaardelijke aanvaarding. Het wordt begrepen door de gebruikerrio de persoon die toegang heeft tot, bladert door, gebruik maakt van of deelneemt aan de diensten en/of activiteiten van het web.

Het loutere gebruik van de website, evenals het opvragen van informatie of het plaatsen van een bestelling, impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

Gebruik van de website

Hij gebruiktrio verbindt zich ertoe de website, de diensten en de inhoud ervan te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze juridische kennisgeving, de goede gewoonten en de openbare orde. Zo ook de gebruikerrios verbindt zich ertoe deze zorgvuldig, correct en rechtmatig te gebruiken en niet tegenrios op de inhoud van deze juridische kennisgeving. In het bijzonder verbindt het zich ertoe zich te onthouden van het wissen, ontduiken of manipuleren van het "auteursrecht" en andere gegevens die de rechten van de eigenaars identificeren die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die ze kunnen bevatten.

Het is uitdrukkelijk verboden handelingen te verrichten die de belangen of rechten van derden schaden, of die op enigerlei wijze schade toebrengen, onbruikbaar maken of stopzettenriohet web of zijn diensten te verwijderen of normaal gebruik van het web door andere gebruikers te voorkomenrios.

Hij gebruiktrio verbindt zich ertoe de toegang van andere gebruikers niet te belemmeren.rios aan de toegangsdienst door het massale verbruik van computerbronnen waarmee COLCHON DUPEN SAU de dienst levert, evenals door acties uit te voeren die schade toebrengen aan, onderbreken of fouten veroorzaken in genoemde systemen of diensten.

Hij gebruiktrio verbindt zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of enig ander logisch apparaat of tekenreeks te introduceren die enige vorm van wijziging veroorzaken of kunnen veroorzaken in de computersystemen van COLCHON DUPEN SAU of derden.

Hij gebruiktrio verbindt zich ertoe geen informatie, berichten, grafische voorstellingen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, elk materiaal dat toegankelijk is via het web of de daarop aangeboden diensten, te verkrijgen.

Het is wel verstaan ​​dat de toegang tot of het gebruik van het web door de gebruikerrio impliceert de aanvaarding door laatstgenoemde van de juridische kennisgeving die COLCHON DUPEN SAU heeft gepubliceerd op het moment van toegang, die altijd beschikbaar zal zijn voor gebruikers.rios.

Hij gebruiktrio verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals de commentarenrios, opinieforums of pagina's die openstaan ​​voor de lezer) die COLCHON DUPEN SAU op haar website aanbiedt en deze niet te gebruiken voor illegale activiteiten of in strijd met de goede trouw en de rechtsorde; inhoud of propaganda verspreiden van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, ter ondersteuning van terrorisme of aanslagenrio tegen mensenrechten.

Webtoegang en wachtwoorden

Sommige van de diensten en inhoud die door COLCHON DUPEN SAU worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan een voorafgaand contract van de dienst en de betaling van een geldbedrag op de manier bepaald in de Algemene Contractvoorwaarden, in welk geval ze duidelijk aan u ter beschikking zullen worden gesteld.

Toegang tot en navigatie op deze website vereist geen registratie door de gebruiker.rio, dus er worden geen persoonlijke gegevens van verzameld, behalve die gespecificeerd in het cookiebeleid of dat de gebruikerrio Ik heb ze geleverd via een formulerio contact of soortgelijke informatie op deze website en in welk geval de gegevens worden verwerkt en opgeslagen volgens de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het cookie- of privacybeleid, indien van toepassing.

minderjarigen

Het contracteren van producten of diensten via het web door minderjarigen is verboden, en zij moeten deze naar behoren en vooraf verkrijgenriode toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk worden geacht voor de handelingen die worden verricht door de minderjarigen die onder hun hoede zijn.

Wijziging van de voorwaarden van de juridische kennisgeving

COLCHON DUPEN SAU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze juridische kennisgeving te wijzigen. Hij gebruiktrio U erkent en accepteert dat het uw verantwoordelijkheid is om de Website en deze Juridische kennisgeving te bekijken.

Beperking van garanties en verantwoordelijkheden

COLCHON DUPEN SAU verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om eventuele fouten in de inhoud die op het internet kan verschijnen, te voorkomen. COLCHON DUPEN SAU is in elk geval vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit eventuele fouten in de inhoud die op het internet kan verschijnen, zolang deze niet aan haar te wijten zijn.

COLCHON DUPEN SA garandeert niet dat het web en de server vrij zijn van virussen en is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die kunnen voortvloeien uit interferentie, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem , als gevolg van oorzaken buiten de controle van COLCHON DUPEN SAU, vertragingen of blokkades in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door gebreken in telefoonlijnen of overbelasting van het internetsysteem of andere elektronische systemen, evenals schade veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten de controle van COLCHON DUPEN SAU

intellectueel eigendom en indusproces

Alle handelsnamen, handelsmerken of andere tekens van welke aard dan ook op de webpagina's van het bedrijf zijn eigendom van hun eigenaren en zijn wettelijk beschermd.

Alle eigendomsrechten Indusproef en intellectueel van het web https://www.dupen.com/ en de inhoud ervan (teksten, afbeeldingen, geluiden, audio, video, ontwerpen, creaties, software) behoren, als auteur van collectief werk of als rechtverkrijgende, toe aan COLCHON DUPEN SAU of, in voorkomend geval, aan derden.

De reproductie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de manier waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op welk medium en met welk technisch middel dan ook, zonder toestemming, is uitdrukkelijk verboden. MATRAS DUPEN SAU De gebruikerrio verbindt zich ertoe de eigendomsrechten te respecteren Indusproces en intellectueel eigendom van COLCHON DUPEN SAU en derden.

In het kader van de bepalingen van artikel 32.1 van de geconsolideerde tekst van de wet op de intellectuele eigendom, verzet COLCHON DUPEN SAU zich uitdrukkelijk tegen het gebruik van de inhoud van een website voor het maken van beoordelingen in andere telematicamedia of op papier met commerciële doeleinden zonder de voorafgaande toestemming van COLCHON DUPEN SAU

Hij gebruiktrio U kunt alle elementen bekijken, afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een andere fysieke drager zolang dit uitsluitend en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik is, en dus voor commerciële doeleinden, het distributie, evenals de wijziging, wijziging of decompilatie ervan.

COLCHON DUPEN SAU biedt toegang tot alle soorten informatie, diensten, programma's of gegevens op het internet die eigendom kunnen zijn van derden, in welk geval COLCHON DUPEN SAU niet verantwoordelijk is voor deze inhoud of voor claims die kunnen voortvloeien uit de kwaliteit, betrouwbaarheid , nauwkeurigheid of juistheid daarvan.

Verantwoordelijkheid voor links

De website bevat geen links of hyperlinks van derden.

Bescherming van persoonsgegevens

COLCHON DUPEN SAU neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen en de wijziging, het verlies, de behandeling en/of de ongeoorloofde toegang ervan te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's voor waaraan ze worden blootgesteld, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Hij gebruiktrio kan COLCHON DUPEN SAU uw persoonsgegevens doorgeven via de verschillende formulierenrios die voor dit doel op het web verschijnen. Genoemde formulerios een wettekst opnemen over de bescherming van persoonsgegevens die voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en in de bijbehorende ontwikkelingsvoorschriften, goedgekeurd bij koninklijk besluit 1720/2007, van 21 dec. Lees de wetteksten zorgvuldig door voordat u uw persoonsgegevens verstrekt. Uitsluiting van aansprakelijkheid COLCHON DUPEN SAU is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die de gebruiker kan oplopen.rio of bezoeker een mogelijke onderbreking van de service, noch is het verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebrek aan interactiviteit tussen gebruikers.rioIk ben bezoekers in deze situaties.

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Alle problemen die ontstaan ​​tussen COLCHON DUPEN SAU en de gebruikerrio met betrekking tot de interpretatie, naleving en geldigheid van deze juridische kennisgeving zullen worden beheerst door hun eigen clausules en, voor zover daarin niet is voorzien, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, waarbij de partijen uitdrukkelijk worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de domicilie van MATRAS DUPEN SAU

telefoontje